نقد هستی‌شناسی و گستره کاربرد عقل در آرای قرآنی تفکیکیان

نقد هستی‌شناسی و گستره کاربرد عقل در آرای قرآنی تفکیکیان

چهل و هشتمین شماره از پژوهشنامه معارف قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن در «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن»

نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن در «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن»

نوزدهمین شماره از پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر شد.
نقد دیدگاه ابوزید درباره حدوث کلام الهی در فصلنامه «قبسات»

نقد دیدگاه ابوزید درباره حدوث کلام الهی در فصلنامه «قبسات»

صد و دومین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
آموزش معنادهی به رنج در سیزدهمین شماره «پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی»

آموزش معنادهی به رنج در سیزدهمین شماره «پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی»

سیزدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی» از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه

نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه

پنجاه و چهارمین شماره از پژوهشنامه حقوق اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

هفدهمین شماره از دوفصلنامه فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی در ایستگاه 34

فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی در ایستگاه 34

سی و چهارمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
واکاوی مفاهیم نمادین نور در دیوان حافظ

واکاوی مفاهیم نمادین نور در دیوان حافظ

هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «عرفان اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان منتشر شد.
بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و صدرالمتألهین در یک فصلنامه

بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و صدرالمتألهین در یک فصلنامه

بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات بنیادین علوم انسانی» به صاحب‌امتیازی عطاالله رفیعی آتانی منتشر شد.
بررسی رویکرد یووال نوح هراری در فصلنامه حکمت اسلامی

بررسی رویکرد یووال نوح هراری در فصلنامه حکمت اسلامی

سی و یکمین شماره از فصلنامه حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.