شماره 86/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 86/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد‌وششم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهار‌شنبه، 20 آذرماه، منتشر شد.
شماره 85/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 85/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد‌وپنجم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 19 آذرماه، منتشر شد.
شماره 84/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 84/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 18 آذرماه، منتشر شد.
شماره 83/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 83/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و سوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 17 آذرماه، منتشر شد.
شماره 82/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 82/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و دوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز ‌شنبه، 16 آذرماه، منتشر شد.
شماره 81/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 81/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتاد و یکم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز چهار‌شنبه، 13 آذرماه، منتشر شد.
شماره 80/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 80/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هشتادم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز سه‌شنبه، 12 آذرماه، منتشر شد.
شماره 79/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 79/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و نهم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز دوشنبه، 11 آذرماه، منتشر شد.
شماره 78/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 78/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و هشتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز یکشنبه، 10 آذرماه، منتشر شد.
شماره 77/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 77/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره هفتاد و هفتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ویژه فصل پاییز روز ‌شنبه، 9 آذرماه، منتشر شد.