کد خبر: 3818017
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴
گروه فرهنگی ــ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از تمدید مهلت ارسال آثار به بیست و پنجمین جشنواره ملی شعر رضوی تا ٣١ خردادماه خبر داد.

به گزارش ایکنا از کرمان، به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، امروز، دوشنبه، 20 خرداد با اشاره به اینکه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت علی‌ﺑﻦ‌ﻣﻮﺳﻰ‌اﻟﺮﺿﺎ(ع)، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(س) و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪ‌ﺑﻦ‌ﻣﻮﺳﻰ(ع) ﺑﯿﺴﺖ و پنجمین ﺟﺸﻨﻮاره ملی ﺷﻌﺮ رﺿﻮى در کرمان برگزار می‌شود گفت: زمان برگزاری بخش رقابتی این جشنواره هفدهم و هجدهم تیرماه همزمان با ایام کرامت است.

وی با اشاره به اینکه این ﺟﺸﻨﻮاره از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره بین‌‌المللی اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) است افزود: اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻮر رﺿﻮى، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ادﺑﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺮه اﻫﻞ‌ﺑﯿﺖ(ع) و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﺪﯾﺪ‌آورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮى از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با بیان اینکه آﺧﺮﯾﻦ مهلت ارﺳﺎل آﺛﺎر هفدهم خردادماه 98 بوده است بیان کرد: بنا به تصمیم دبیرخانه و با توجه به تعطیلات عید فطر و درخواست هنرمندان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دائمی جشنواره ملی شعر رضوی کرمان تا پایان خردادماه تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻰ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و ارﺳﺎل اﺛﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻧﻤﺎى ﺷﻤﺲ ﺗﻮس ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ kerman.shamstoos.ir انجام ﻣﻰ‌ﺷﻮد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﻰ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد تصریح کرد: ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ حداکثر سه اﺛﺮ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و گزیده آﺛﺎر ﺟﺸﻨﻮاره در ﻗﺎﻟﺐ مجموعه‌ای ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ میﺷوﺪ.

علیزاده تأکید کرد: ﺑﺮﮔﺰارى ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ‌ﻫﺎى علمی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺮه‌ﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻰ در ﺟﻬﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺣﻔﻆ ﻗﻮت و اﺻﺎﻟﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى این ﺟﺸﻨﻮاره است.
انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: